"ดอกแก้วสานฝัน
ปันน้ำใจสู่รุ่นน้อง"

เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมเชิงวิชาการแก่นิสิตปัจจุบัน

ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า

ร่วมบริจาค
บริจาคในนามนิติบุคคล

{{error}}

{{success}}

ข้อมูลผู้บริจาค :


ข้อมูลการบริจาค :


ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
กองทุน “ดอกแก้วสานฝันปันน้ำใจสู่น้อง”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขบัญชี 069-2-69676-8

ท่านต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้สำหรับลดหย่อนภาษีหรือไม่

***หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า

ต้องการ

ข้อมูลใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้สำหรับลดหย่อนภาษี (นิติบุคล)

ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จรับเงิน

บริจาคในนามบุคคลธรรมดา

{{error}}

{{success}}

ข้อมูลผู้บริจาค :


ข้อมูลการบริจาค :


ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
กองทุน “ดอกแก้วสานฝันปันน้ำใจสู่น้อง”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขบัญชี 069-2-69676-8

ท่านต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้สำหรับลดหย่อนภาษีหรือไม่

***หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า

ต้องการ

ข้อมูลใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้สำหรับลดหย่อนภาษี (นิติบุคล)

ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จรับเงิน